Exception Unhandled: Unhandled exception at 0x00007FFE53ED4FD9 in luan.exe: Microsoft C++ exception: cv::Exception at memory location 0x000000C9A24FE370

Tôi muốn load một hình ảnh bằng ngôn ngữ c++. Tôi đã cài đặt OpenCV và sử dụng Visual Studio 2022 đúng như hướng dẫn (include các lib trong properties của Project, .etc…)
Đây là đoạn code mà tôi viết:


#include<opencv2/opencv.hpp>
#include<iostream>

using namespace std;
using namespace cv;

int main() {
	Mat img_grayscale = imread("hello.png", 0);

	imshow("grayscale image", img_grayscale);

	waitKey(0);

	return 0;

}

Khi ấn vào mục Local Windows Debuggers thì nó hiển thị ra của sổ
Exception Unhandled: Unhandled exception at 0x00007FFE53ED4FD9 in luan.exe: Microsoft C++ exception: cv::Exception at memory location 0x000000C9A24FE370.

Mong được giúp đỡ!
Tôi đã làm sai điều gì …

can you please try again in english ? thank you.